Kristallens familjehemsteam AB är ett litet personligt företag som erbjuder familjehemsvård för barn och ungdomar mellan 0-20 år. Vi tar även emot föräldrar med barn.Vi vill vara ett alternativ till de stora riskkapitalbolagen.

Våra familjehem ligger i Stockholm med omnejd, både centralt och i mer lantlig miljö. Våra familjehem är stabila och engagerade vuxna.

Vi har lång erfarenhet av psykosocialt arbete inom socialtjänsten, HVB-hem och familjevård.

Vi har en psykodynamisk grundsyn och våra familjehem arbetar med anknytning utifrån barnens/ ungdomens förmåga och behov. Våra familjehem skall ge omsorg och vara gränssättande, men även ge uppmuntran och vägledning i vardagen.

Ungdomarna skall få stöd att klara skola/praktik samt ha en hälsosam fritid.

Familjehemmen skall fungera som goda förebilder samt erbjuda kontinuitet och förutsägbarhet. Detta för att ge den unge möjligheten att växa känslomässigt och kunna ha genuina och goda relationer i framtiden.

Kristallens familjehemsteam uppdaterar socialtjänsten genom månadsrapporter enligt BBIC. Kontinuerliga uppföljningsmöten utifrån genomförandeplanen efter socialtjänstens önskemål.

Vi erbjuder:

  • Familjesamtal på systemisk grund
  • Vi kan leda nätverksmöten kring dem som bor i vår regi
  • Vi ombesörjer terapi och traumabehandling utifrån socialtjänstens uppdrag
  • Vi erbjuder rePulse, ett manualbaserat program för att få hjälp med ångest, aggressivitet och andra svårigheter
  • Ett pedagogiskt program för ensamkommande ungdomar som stöd för en praktisk och känslomässig integration
  • Vi kan erbjuda kvalificerade mentorer med kultur/språkkompetens
  • Vi har även familjehem med speciell inriktning på flickor med övergreppsproblematik och självskadebeteende